Porady prawne on-line

Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanny Tęcza świadczy także pomoc prawną on-line.

Ta usługa pozwala Państwu uzyskać pomoc prawną bez konieczności osobistego spotkania się z adwokatem.

Obejmuje ona w szczególności:

1.doradztwo prawne,

2. sporządzanie pism procesowych, środków zaskarżenia,

3. opracowanie opinii prawnych, 4. pomoc w rejestracji działalności gospodarczej, spółek, stowarzyszeń, fundacji,

5. uzyskiwanie zaświadczeń, wypisów, odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, Krajowego Rejestru Zastawów, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych lub z innej instytucji.

6. przygotowywanie formularzy do: KRS, GUS, ZUS, Urzędów Skarbowych, Rejestru zastawów, Ksiąg wieczystych.

W celu uzyskania pomocy prawnej on-line należy skontaktować się z Kancelarią drogą elektroniczną poprzez przesłanie na adres teczajk@gmail.com wiadomości e-mail zawierającej opis problemu prawnego/ stanu faktycznego.

Po otrzymaniu od Państwa e-maila z opisem problemu przesłane zostanie potwierdzenie jego otrzymania wraz z zaproponowanym honorarium za zleconą usługę oraz przewidywanym czasem realizacji.

W przypadku zaakceptowania przez Państwo przedstawionych warunków, należy dokonać wpłaty na  wskazany w treści wiadomości e-mail numer rachunku bankowego .

Realizacja Państwa zlecenia nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na wskazanym koncie bankowym.

Zlecenie polegające na sporządzeniu porady prawnej, pisma procesowego, opinii prawnej zostanie zrealizowania poprzez wysłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej

. Zlecenia dostarczenia odpisów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Dłużników i Krajowego Rejestru Zastawów oraz podania numeru KRS i podania numeru pozycji rejestru zastawów zostaną zrealizowane poprzez wysłanie uzyskanych dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego zwykłym listem poleconym na wskazany przez Państwa adres.

W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy w której świadczona była pomoc prawna on-line, uiszczona opłata za usługę on-line podlegać będzie zaliczeniu na poczet honorarium.

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za:

1. niedokładny opis stany faktycznego/problemu prawnego oraz błędy popełnione przez Zleceniodawcę

2. błędy we wpisach w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestrze Zastawów i Rejestrze Dłużników niewypłacalnych,

3. nieterminowe dostarczenie dokumentów przez Pocztę Polską lub firmę kurierską,

4. uszkodzenie przesyłki przez Pocztę Polską lub firmę kurierską,

5. opóźnienie w realizacji zamówienia na skutek awarii systemu informatycznego w instytucji wydającej odpisy,

6. pozostałe błędy i nieprawidłowości niezawinione bezpośrednio przez Zleceniobiorcę.

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych